v 0.9

 

a  
A4 (formaat papier) a-veer
à propos (v.d. ... brengen) → apperpo, sjapiter, → teks
aai aaj
aaien → aje, → fiènse, käöre
aalbes → wiemer
aalbes (zwarte ...) sint-janswiemer
aalmoezenier aalmozeneer
aalst aels
aambeeld → aambeeld
aan de gang gaonde, geng (aan de ...), umgeng
aan de hand (loos) gaonde, geng (aan de ...), → loos, → los, oet
aan de kant → obbenziej, → opziej, terzieje
aan de man brengen sjliete
aan de zijkant → obbenziej, → opziej, terzieje
aan elkaar aanein
aan elkaar voorbij langsein
aanaarden aanhuège
aanaardschoffel huèger
aanbaksel aanzèt
aanbesteden → aanbesjtae
aanbevelen → rikkemendere
aanbieden → prizzentere
aanblik aanzeen, geziech
aanbrengen bij het gerecht (aanklagen) → euverbreve
aanbrengen (het ... van strodokken) poeppe
aandenken aandinke, soevenier
aandienen wk. veurdoon
aandikken diekke
aandraaien biedriè
aandragen (ter tafel brengen) inbringe
aandragen (verklikken) → euverbreve
aandrang (geestelijke druk) aandrank, → drök
aandrang (om naar toilet te gaan) aandrank
aandringen (blijven ...) hamere
aandrukken (bv. tabak in pijp) sjtoppe
aanduiding vingerwiezing
aandurven besjtoon, → riskere
aaneengegroeide (hoeveelheid ...  vruchten kobbel
aangaande euver
aangeboren eige
aangedaan (emotie) aangesjlage
aangekleed gesjteveld
aangeleerd krijgen in opvoeding mètkriege
aangenaam warm (v.h. weer) zomig
aangeschoten (licht dronken) aangesjote, teut
aangewezen (de ... persoon) effeste, eigeste, → eveste
aangezicht aangeziech, aansjien, bakkes
aangezien aangezeen, → umdat, → umtot
aangifte doen aangeve
aangifte (verraderlijk … doen tegen een persoon bij een instantie) → euverbreve
aanhalen (liefkozen) aanhole, doedele, knoetsje, → teutele
aanhang aanhank
aanhanger aanhenger
aanhangwagen → aanhangwage(l), aanhenger
aanhankelijk aanhenkelek
aanhitsen → sjtiechele
aanhitsen tegen (hond tegen mens) aanzètte, kiessje
aanhoudend → ummer(toe)
aankaarten (bij kaartspel) aansjpele
aankijken → aankieke, → aanzeen
aanklagen → euverbreve
aanklampen (in ‘t voorbijgaan) aansjete
aankleden aandoon, aankleije
aankleden (zich slordig, smakeloos, weinig modieus …) → aanpungele
aankleding (ruwe, grove, smakeloze ...) boerekèrmes
aankloppen (na het lijmen) biekloppe
aankondigen → aankóndige
aankondigen (noodslachting ... d.m.v. bellen) → oetbelle
aankondiging → advertensie, → annaos
aanleg hebbend tot ruziën → ensjeltig
aanleg (talent) aanlèğ, gaaf
aanlengen (vloeistof) → aanlenge, duipe
aanleren biebringe
aanleveren belevere
aanlokken aantrèkke
aanloop hebben (bedrijf/onderneming) good loupe
aanloop (veelvuldig bezoek) → aangank, aanluip
aanloopproblemen kingerkrenkde
aanmanen mane, rappelere
aanmatigen → permetere
aanmatigend → vrech
aanmelden aandene, melle
aanmelden (... voor het ondergaan van een vrijheidsstraf) wk. ingeve
aanmerkingen (herhaaldelijk ... maken) kotse
aanmodderen → brağğele, helle
aannaaien (bv. knoop) aanniè, aanzètte
aannemelijk (geloofwaardig) → aannummelek, geluifwaerdig
aannemen (veronderstellen) → veróndersjtèlle
aanpakken aanpakke, handele, optrae
aanpassen wk. beröste, sjiekke, veuge
aanpassen (gewennen) → are
aanplakbiljet → affiesj, → plekaat, → raambieljèt
aanplant plantaasj
aanpoten → morkse
aanpraten aansjmere
aanprijzen, aanraden → rikkemendere
aanraken aankómme, bereure
aanraken (licht ...) tieppe, toesjere
aanranden aanpakke, aanranne, attekere
aanrecht aanrèk
aanreiken aangeve, geve, lange
aanrijden aanrieje, aanvare
aanroeren (ter sprake brengen) → reppe
aanrommelen → brağğele, helle
aanschaffen aansjaffe
aanschouwer kieker
aanschuiven (aan tafel voor maaltijd) biesjuve
aanslaan (vat bier) → aanhouwe, → aansjloon, ophouwe
aanslag (bedekt met een .../ waas) bezjwaamp
aanslag (condens) → aansjlaag, → gaam, kóndens, zjwaam
aanslag v.d. personele belasting umsjlaag
aansnijden (te berde brengen) aankaarte
aanspelen (aantodderen) → aanpungele
aansporen mane
aansporing om (paard) tot vertrek te manen jöh
aanspraak rech
aansprakelijk aansjpraokelek
aanstaan (bevallen) aansjpreke, aansjtoon, akseptere, bevalle, gedeend zin, naze, proeme
aanstaand(e) (eerstkomend(e)) → aansjtaonde, kómmend
aanstalten (i.s.m. maken) → aansjtalte, apprensje
aanstampen (van aarde) aansjtoate, → aantrae
aanstellen (druk maken) → oprege
aanstellen (fier ...) wk. → kroppe, sjtroeve
aansteller → aansjtèller
aanstellerig persoon sjendaal
aanstellerij → aansjtèlleriej, kemedie
aanstevenen (met grote passen naderen) aansjtevele
aanstoken (ophitsen) → sjtiechele
aanstonds → dalek, sjnak, zoa
aanstoot aansjtoat, → ergernis, sjangering
aanstootgevend beledigen → sjokkenere
aanstoten (toosten) → knoetse
aantal deil
aantal (behoorlijk ...) → bende, rizjement
aantasting van hout (zwarte vlekken) door weersinvloeden sjpint
aantekening houden d.m.v. streepjes (turven) aansjräöme
aantodderen → aanpungele
aantonen aantuine, bewieze
aantrekkelijke, knappe jonge vrouw sjpetter, → sjtoat, → sjtök
aantrekken (kleding) aandoon, aansjtruipe
aantrekken (opvallend, vreemd schoeisel …) aansjtevele
aantrekken (opvallende, vreemde kleding …, of vlug iets van kleding ...) → aanpungele
aanvaarden akseptere
aanvallen → aanvalle, attekere
aanvang aanvank, → aanzat, → aanzèt, → begin, inzat
aanvangen aanvange, → beginne, opzètte, sjtarte
aanvankelijk → aanvankelek, ièrsj
aanvechten besjtrieje
aanvegen (schoonvegen met bezem) besseme, kere
aanvoeren aanveure
aanvraag (ʼn ... indienen) postele
aanvullen biedoon, kómpletere
aanwakkeren (aansporen) → sjtiechele
aanwakkeren (vuur) aanbloze
aanwenden gebruke
aanwennen → aangewinne, → aanwinne
aanwensel → gewinde
aanwezig prezent
aanwezig zijn bij biewone
aanzet (eerste verschijnsel) aansjtoat
aanzet (initiatief) → aanzat, →  aanzèt, inzat
aanzetten tot aanzètte, → movere, priekkele
aanzicht aanzeen, geziech
aanzien ww. → aankieke, → aanzeen
aanzien (achting) aanzeen, beteikenis, II ièr
aanzien (in ...) aangezeen
aanzien (... voor, verdenken van) aanzeen (... veur), versjliete (... veur)
aanzienlijk → gewiechtig, leppig, respektabel, → II veurnaam
aar (koren...) aor
aard... aerd...
aard (wezen) weze
aardappel eerappel
aardappel (bloemige ... van vroeg ras) ièrsjteling
aardappel (kapot gekookte, bloemige ...) aafkooksel
aardappel-rundvleessalade kouwsjotel
aardappels (brij van verkookte ...) matsj
aardappel(s) (gepofte ...) → poef-eerappele, zjwelmenneke
aardappels (los en kruimig van ...) blomig
aardappeltje (gepoft, in de schil gekookt ...) zjwelmenneke
aardbei → èlber, → ilber
aarde (grond als massa) aerd, drek, → grónd
aarde met water doordrenken sjlempe
aarde (op natuurlijke wijze losgeraakte ...) geröl
aarde (vloer van voorportaal (vaak onbetegeld), voorhuis) aere
aarde (wereld) → aerd, → waereld, → welt
aardedonker → peekduuster, sjtiekkeduuster
aardeinde v.e. boomstam vot
aarden (gewennen) → are, winne
aarden kruik gruul
aarden naar (de aard hebben van) trèkke (... nao)
aarden pot aerdpot, baar
aarden vaatwerk döppe
aardig van uiterlijk van vrouw of meisje huubsj
aardlaag (hard) helle
aardmannetje → aerdmenneke, → auvermenneke, → kebouter
aardnootje apeneutsje
aardrijkskunde aadrekskunde
aardworm → perink
aarsgat → aasjlook, votlook
aartsdeugniet batteraaf, → däögeneet
aas (bij kaartspel) aos
aat (oot) vluughaver
abattoir sjlachhoes
abces (zwellingsdruk in een gezwel of ...) zjwol
abeel belboum
abrikoos appelekouw
absint-alsem ruuksel
absolutie (van zonden in de biecht) r.-k. → abselusie
absoluut (stellig) → persee, I wies
absorberen opsoppe
absoute r.-k. absoet
academie akkedemie
accelereren optrèkke
accent (nadruk) aksent, klemtoan, → naodrök
accent (tongval) aksent, → tóngval
accentueren aksentewere
accepteren (aanstaan, bevallen) aansjpreke, aansjtoon, akseptere, bevalle, gedeend zin, naze, proeme
accijns op de in groeve gedolven mergelblokken bergsjtuver
accordeon → kwetsjbuul, → moneka, → trèkzak
accuratesse genauwigheid
achjee → och-doe-lieber
acht ach
acht (in ... nemen voor) heuje veur
acht slaan op → boezjere, → gebière, → hemme
acht (van of in ... soorten; “achtsoortig”) achderlei
achtbaar respektabel
achten ww. achte, ekstemere, ière
achten (met zʼn ...) agge (mèt hun/oes/uuch ...)
achter elkaar achterein
achteraf verwijten naowieze
achterbaks (achter de rug) achterröğs
achterbakse, grove man binnebièr
achterdocht natigheid
achtereenvolgens veurdevoots
achteren (naar ... kijken) umkieke
achtererf (verhard) achteroet
achtergelaten I verlaote
achtergrond (op de ... blijven) (zich verstoppen) voerthoute (ziech ...)
achterhouden (verdonkeremanen) → rapsjtokke, → verduustere, I vertoesje
achterkant → achterziej
achterkeuken → achterkeuke
achterlijk → achterlek, → echterlek
achterlopen van uurwerk naogoon, → naoloupe
achternagaan naogoon, naokómme, naoziette
achterom → achterum
achterpaard boumpeerd
achterspeler bek
achterste (achterwerk) → vot
achterste (laatste) ech(t)ersjte
achterstel → achtersjtèl
achteruit (achterwaarts) → achteroet, retoer, truuğ, truuğğersj
achteruit parkeren insjteke
achteruitgaan van gezondheid van personen of de werking van apparaten naolaote
achtervolgen naogoon, naokómme, naoziette
achterwaarts → achteroet, retoer, truuğ, truuğğersj
‘achterwaarts’commando voor paard (met wagen) truuğ-op-juu(j)
achterwerk → vot
achterwerk (dik ... v.e. vrouw) paersjvot
achterwerk (man die de vrouwen graag op hun ... mept) vottekletsjer
achterwerk (vrouw met dik ...) paersjvot
achting aanzeen, beteikenis, II ièr, ièrbied, respek
achtsoortig achderlei
achttien achtièn
acoliet akkeliet
acquisiteur → akwizitäör, sjtoepjee
acrobaat akkerbaat
acteur aktäör
actie aksie
actief bedrievig
actrice aktries
adem → aom, → aosem
adem benemen aafsjnieje
adem (buiten ...) amechtig, → dempig, → kort
adem (happen naar ...) sjnakke, → sjnappe
adem (op ... komen) biekómme
ademen → aome, → aoseme
ader → aor
aderlating vlumsjlaag
adieu adiè
adjunct adjunk
advertentie → advertensie,  → annaos
advies raod
adviseren (aanraden) → rikkemendere
adviseur → advizäör, → raodgever
advocaat (glaasje) advekaetsje
advocaat (pleitbezorger) → advekaat, → verdeidiger
af(-) aaf(-)
af en toe → avventoe
af-, op- en overstapje in omheining van weilanden sjtegel
afbakenen met palen aafpaole
afbeelding print
afbeeldingen (van ... voorzien) illestrere
afbeulen → morkse
afbiezen aafbieze
afblazen → aafbloze, → aaflasje
afbraak → aafbraok, sjloop
afbreken (bv. dorre boomtak) aafknappe
afdak boven put pöthuuske
afdak, schuurtje of gebouwtje achter woning → boet, pannesjop, → sjop
afdalen aafkómme
afdelingsopzichter in de mijn daagsjtieger
afdenderen aafroebbele
afdingen → aafpingele, marsjendere
afdonderen aafroebbele
afdrogen druège
afdrogen (de rug) aafroebbele
afdruipen (afnokken) → aafdampe
affaire affaer
affiche → affiesj, → plekaat, → raambieljèt
afgaan (eerloos) aafbranne
afgang (blamage) → aafgank, → blamaasj, → sjan, sjendaal
afgehandeld (zaak) bekeke
afgekapt stuk baksteen klatsjoar
afgelasten → aafbloze, → aaflasje
afgeleefd → aafgelaef
afgeleefd (v.e. persoon) → aafgelaef, → aafgemeld, → keduuk, → oetgekaart, → oetgeranzjeerd, verlepsj
afgelegen achteraaf, → boetenaaf, boetenoet
afgelopen (gedaan) → aafgeloupe, → gedoon, I sjloes
afgelopen (jongstleden) → verlae
afgemaaid (stoppels van ...  graan, doorgroeid met onkruid) II puim(e)
afgemat → bekaaf
afgepast gepas
afgepeigerd → bekaaf
afgeschoren schapenvacht geruif
afgeschreven (op ʼn zijspoor geraakt) → oetgekaart, → oetgeranzjeerd
afgesloten toew
afgesneden staart → sjtoepsjtart, → sjtoets
afgetrapte sloffen of schoenen latsje
afgewennen → aafgewinne, aafwinne
afgieten van kookwater (aardappelen) → aaflaote, aafsjödde
afglijden aafroetsje
afglijder sjamp
afgrond aafgrónd, → ravien
afgunst → aafguns
afgunst (bittere ...) nied
afgunst opwekken kiessje
afgunstig → aafgunstig, → nao-ievertig, → II sjloes
afhakken hiekke
afhandelen (met handschudden/klappen bv. op veemarkt) aafklatsje
afhandelen ( van een onderwerp) aafdoon, aafwiekkele
afhandig maken (listig ...) → aafloekse
afhangende draad van een boordsel fra(a)njel
afhankelijk → aafhankelek
afhankelijk zijn aafhange
afharken (na het maaien het veld ...) I puime
afijzen aafieze
afjakkeren → aafjakkere
afkeer → pes, sjörf
afketsen (verwerpen van voorstel) → aafketsje, → aafsjampe
afketser (bilartspel, schietsport) → aafketsjer, → sjampsjeut
afkeurenswaardig verwerpelek
afkijken → aafkieke, → sjpieke
afknellen aafpietsje
afknijpen (met nijptang) aafpietsje
afknippen v.e. verkoolde kaarsenpit sjmoeğğe
afkoelen (plotseling laten ...) versjriekke
afkomen op aafkómme, naodere, vernaodere
afkomst → aafkóms
afkomstig uit gebeurtig (van ...)
afkondigen → aafkóndige, oetrope, → proklemere
afkopen → aafkoupe
afkrabben aafkretse, → aafsjrabbe
afkraken aafkemme, →  aafmake
afleiden aafkómme, aafleije
afliegen → aaflege, aafsjtrieje, besjtrieje, → óntkinne, prottestere
aflikken (meisje dat veel met jongens is omgegaan) aafknage
afloop aafloup, ing, kómaaf, oet-ing, → sjlot
aflopen (bv. de buurt) aafsjtruipe
aflossing (estafette) wiessel
afluizen → aafloekse
afmaken (gruwelijk vermoorden) massekrere
afmatten → aafjakkere
afmattend (loom makend) drökkend
afmeren (schip) aanlèğğe
afmeting maot
afnemen mindere
afnemen (langzamerhand in sterkte ...) sjliete
afnokken → aafdampe
afpassen (meten) aaftrae
afpeigeren → aafjakkere
afperser sjantäör
afplakken, afpleisteren → aafplekke
afpraten aafkalle, → aafsjpreke
afraffelen, aframmelen (afraffelen ) → aafraffele
aframmelen (pak slaag geven) → verknauwele
aframmeling sjmağğe, → zjwens
afranselen → verknauwele
afrasteren aafmake
afreageren op kure aan
afreis vertrèk
africhten aafriechte, aekstere, bendige, → dressere, temme
afrikaantje afrikäönsje
afroffelen → aafraffele
afromen (melk) aaflaote, doordriè, roume
afronden aafrónne
afrossen → verknauwele
afrit aafsjlaag
afrukken → aafriete, → aafroetse
afschampen → aafketsje, → aafsjampe
afschaven fraeze
afschepen aafpoejere, aafsjepe
afschilferen → aafsjilvere, bladdere, → sjielfere
afschrabben, afschrapen aafkretse, → aafsjrabbe
afschrift doorsjlaag
afschuimen aafsjoeme
afschuimen (van soep) aafsjume
afslaan (van bieten de bladerkop …) aafköppe
afslager aafsjlaeger
afsloven aafjakkere, aafkniepe, aafrakkere
afsluiting fig. aafloup, ing, kómaaf, oet-ing, → sjlot
afsluiting op fles of vat sjtop
afsnauwen → aafsjnuitse, aafvange, biete
afsoppen aafzeipe
afspreken aafkalle, → aafsjpreke
afstammeling(en) naokómmeling, →  naozaote
afstammen aafkómme, (aaf)sjtamme, sjtamme
afstamming → aafkóms
afstemmen kortsjlete
afstoffen (licht ... met kwast of plumeau) aafkwiespele
afstotelijk aafsjtuètelek
afstuiten ketsje
aftakeling retoer
aftands aafsjtendig, → oetgelaef
aftands kledingstuk/voorwerp →  hoddel
aftobben (zich uitputten door zware arbeid) → morkse
aftrappen (bij straatvoetbal met geschoeide voet afpassen voor 1e keus bij ploegsamenstelling) aaftrappe
aftrappen bij voetbal → aaftrappe, → sentere
aftrekken (masturberen) → aaftrèkke
aftroeven aaftroeve, II euvertroeve, knautse
aftroggelen → aafloekse
afvaardiging dippetasie
afvalbak → drekbak
afvalfruit rebu
afvallen van bladeren of naalden van bomen ruzele
afval(schijven) bij het zagen van mergelblokken gringel
afvalschilfers (de ... (zemelen) bij het wannen van graan) sjpiek
afvoer aafveur
afvoer (open, natuurlijke ... van water) aaflaot
afvoer (openzuigen van sifon of ... na verstopping) foeppe
afvoergaatje (geboord ... in raamdorpel om condenswater naar buiten te geleiden) waternaas
afvoerkanaal göt
afvragen (overhoren) euverhuère
afvuren sjete
afwaarts → aversj
afwachten beije
afwas sjpeul
afwassen aafsjpeule, → aafwesje, sjpeule
afwaswater → sjotel(s)water, sjpeulwater
afwatering (zijp) ziep
afwegen (gewicht) aafwaoge
afwegen (voorstel) aafwaege
afwennen → aafgewinne, aafwinne
afweren parere
afwezig zijn (ontbreken) → faele
afwijken → aafwieke, → versjille
afwijken in eigenschappen/hoedanigheden → aafwieke, sjaele, → versjille
afwijzen (met een smoes) aafwumpele
afwisseling → variasie
afzetten (bedonderen) → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
afzetten met palen aafpaole
afzetten met touw aafsjaore
afzichtelijk aafsjtuètelek
afzien van een mening of voornemen aafzjweite
afzonderen aafzóndere, aafzundere, izelere
afzonderlijk aafzónderlek, apaart
afzweren → vervloke
agger (avegaar) aever
agitatie aggetaasje
agrement (versiersel) agrementsje
ah aoh
ai (uitroep) aj
air aer
akelig akelek
akelig mens → ekel, taarpot
akkefietje kieksjozerie, sjeet, → tuiterluit
akker-einde waar niet geploegd kan worden → oord-ing, → veulder
akkerland (hoofdeinde van een stuk ...) huidziej
akkermannetje (witte kwikstaart) akkermenneke, → kwieksjtertsje
akkers (grens tussen de ...) rein
akkerwinde berwing
akkoord → einig, → eins, → inversjtange
aks → aaksj, haaksj
akte ak
aktentas aktetesj
aktief bedrievig
al eeuwen lang alièwetig, alièwig
alcohol alkehol
alcoholhoudende drank wauwelwater
alcoholstokerij diesteleerderiej
aleer → veuralièr
algemeen algemein, ginneraal
algemeen (in ‘t …) → algaons
alla (komaan/vooruit) allè
alledaags aldaags
alledag (dagelijks) aldaag, → dageleks
allee (komaan/vooruit) allè
allee (laan) allei, → laan, lei
alleen (slechts) allein, → inkel, loeter
alleen (zonder gezelschap) allein
allegaartje alderdu(i)vel
allemaal → allemaol, → allenej, I nej
allengs allenkelek, gaondeweg, → lanksemerhand, mèt-en-mèt, ónderhand, mèttertied
allerhande alderdu(i)vel, alderlei, väölderlei
Allerheiligen Allerhèllige
Allerheiligste (het ...) Ooshièr
allerijl (in ...) → halseuverkop, → hölvertröl, → veerveutig
allerlei alderdu(i)vel, alderlei, väölderlei
Allerzielen Allerzièle
allerzijds allerziejds
alles al, alles
alles bij elkaar (kortom) → al-mèt-al, → oeteindelek, → sómmesemares
allewijl → allewiel, → huujtsendaags, → noe
allicht alliech, → natuurlek
Almachtige Almechtige, Sjöpper
almanak → almenak, jaorbook
alom euveral
alpinopet → alpinopatsj, → barèt
als voegw. (van vergelijking) wie
als (indien) des, → es, → went
als regel (doorgaans) aregel
alsem aels
alsjeblieft estebleef
alsof es-of
alstublieft estebleef
altaar → altaor, → elter
altaardoek die voor het front van het altaar hangt (antependium) fróntaal
altijd (weer), altoos → ummer(toe)
aluin aloen
aluminium alleminium
alvast alvas
alvermannetje → aerdmenneke, → auvermenneke, → kebouter
alvorens → veuralièr
alweer → obbenuuj(ts)
amandelboterkoek (zoete ...) mizerabel
amateur (liefhebber) → ammetäör, leefhöbber
ambacht → ambach
ambitie → ambisie, ièrzöch
ambt amp, → peziese
ambtenaar amtenaer
ambtenaar invoerrechten & accijnzen kemies
ambulance ambelaos
amen ame
amer aomer
amerij amelank, → handumdriè, ougenbliek, roef, vlook, wiesj
ammoniak ammenjak
ammunitie → menuse
amper → kremp
amputeren aafzètte
amuseren ammezere, → vermake
anderhalf → anderhauf, → ónderhauf
andermaal → obbenuuj(ts)
anders andersj
andijvie andieve
anemoon annemoan
angelus (derde …) aovendklok
angina kaelóntsjteking
angora → geitehaor
angst → sjtrank
angst (in ... zitten) kniepe (‘m ...), opzeen (... tege), → poepere (ziette te ...), vreze
angstaanjagend → lièlek, → ónuiglek, rauw, sjoew
angstaanjagende, onverzorgde en bloeddorstige kerel → griezel, → sjoewe, → werewouf
angsthaas → bangesjietert
angstig → bang
angstig van aard benkelek
angstkreet angssjrièf
anijs anies
animo lös
aniset(te)-likeur (glaasje …) anizètsje
anjelier, anjer groffiaot, junkerke
anker (inhoudsmaat) → anker, → driettel
annexeren annekzere
annonce → advertensie,  → annaos
ansichtkaart anziech(s)kaart
antenne anten, veuler
antependium fróntaal
antiquair antikaer
antwoord besjeid
anus → aasjlook, votlook
apart apaart, → opziechzelfsjtaond
apert ónmieskinbaar
apotheek → appetièk
apotheker pillendrièr
apparaat → apperaat, → toesjtèl
appel- en perensiroop → boumsjpies
appel (gedroogde schijfjes ... of peer) ketsj
   
appel (soort ...) sjaopsnaas
appelbeignet appelbenjee
appelbol krollemol
appelmoes → appelmoos
appelmoesvulling (voor appelvla/ -taart) appelsjpies
appels (bak waarin de ... worden verbrijzeld voor de azijnbereiding) sjtoatkómp
appelsoort klumpke (Eijsdener .../ Grónsvelder ...)
appelsoort Eijsdener klompje → käölemenneke, sjaopsnaas
appeltaart → appeltoewsjlaag, → tartepóm
appelwijn sider
appetijt appetiet, → eetlös
applaudiseren klappe
apporteren appertere
april → april
apropos apperpo
aquarium akwarium
arbeider wèrkman
arbeiderswoning koleniejshoes
arbeidzaam → ieverig, niever(tig), → vlietig
arbiter sjeidsrechter
archief arsjief
architect arsjitek
aren (bosje/handvol gelezen (“gezeumerde”) ...) zang
aren lezen zeumere
argeloos poeppeloestig
argument bewies, grónd, gróndsjlaag, rae
argwaan natigheid
arm (behoeftig) erm, → ermelek, ermeudig, → sjamel, → sjièmelek
arm (lichaamsdeel) erm, → vlörk
arm maken → aafloekse
arm van geest achterlek, dóm, → echterlek, ermeudig, → ónbenöllig, ónnuèzel, sjeel, sjtóm, sumpel
armelijk → ermelek, ermeudig, → sjamel, → sjièmelek
armelijk, gebrekkig wonen hoezere
armenpot erme
armkorf → ermskörf, hermskörf
armoede ermood
armoedig mens, simpel van geest ermedeijes
armoedig (schamel) erm, → ermelek, ermeudig, → sjamel, → sjièmelek
armoedig (versleten) → aafgelaef, → fetuuj, → keduuk, → sjebbig
armoedige boel → kalesmanes
armoedzaaier ermoodzièjer, kaaljakker
armvol köd, rizjement, → waatsj
armzalig → erbermelek, → sjièmelek
armzalige vrouw troeffel
arresteren aanhoute
arseentrioxide (“arsenicum”) rattekroet
artiest (kunstenmaker, fraai figuur) → grappemeker
as (spil) sjpil
as v.d. in de haard gestookte “klute” of “fómme” klutendrek
as (verbrandingsrest) esj
asem (adem) → aom, → aosem
asfalt → taar
asfalteren tare
asjeblieft estebleef
askruisje esjekruuske
aslade sjoot
asociaal → asosjaal, → ordinaer
asperge asperzje
aspic zjeleij
assen v.d. in de haard gestookte “klute” of “fómme” klutendrek
assistentie biesjtand
astrant → vrech
astronaut astrenaut
Aswoensdag r.-k. Esjelegoonsdeg
atelier → atteljee, wèrkes
attaqueren → aanvalle, attekere
au aj, auw
aubade sjtendsje
augurk kómkómmer
augustus → auguustes, ougsmaond
auto luukswage(l), → oto
autobus (groepsvervoer) voor woon-werkvervoer van mijnwerkers koelbös
automatisch otomaties
autoped roller
avegaar aever
avond (elke ...) alaoves
avondmaaltijd aovendbroad
avondregen (bui die de hele avond zal duren) → aovendrege
avonds (‘s ...) alaoves, ‘s aoves
avondschemering valaovend
avonturier gelökzeuker
avontuur avventuur
azen ww. → sjpienze
azijn → aetsje, → azien
azijnbereiding (bak waarin de appels worden verbrijzeld voor de ...) sjtoatkómp