v 0.9

 

F Foekssjwans kl

foekssjwans kk\ ~ v (mv.foekssjwanse)  handzaag (schrobzaag of stootzaag) (ook: vossenstaart) (A: Fochsschwanz)

 

f \ v het letterteken voor de scherpe, stemloze wrijfmedeklinker f (t.o.v. v) in: de hauf femiele ies bie de fanfaar

faalje [O] ~ (mv.faaljes) falie, zwarte omslagdoek, sluierdoek voor vrouwen

fabrikaasj \\\ v fabricage, vervaardiging in ‘n fabriek

fabrisere \\\ –1 fabriceren, vervaardigen in fabriek –2 (schertsend) fabrieken, knutselen, prutsen syn: fiesternölle, fioale: wat bies doe noe wir aan ’t fabrisere?

faele \ zw.ww falen, mankeren, schelen, ontbreken:  faelt diech get ? syn: mankere, sjaele, óntbreke

faeler \ [O/M] m (faelersj-faelerke) fout, foute handeling, gebrek, tekortkoming, gemis: die   naolièstigheid kin me gerös ‘ne faeler neume

faer \ bn.bw fair, sportief, eerlijk, billijk syn. sjportief, ièrlek

fajiessement \\\~ o faillissement, bankroet

fajie\ kk\ bn.bw failliet, bankroet; syn. bankroot [O: falliet]

fakkel m (fakkele-fekkelke) fakkel

fakkeloptoch m  fakkeloptocht

faktäör \\ [O] postbode syn: brevendraeger, brevebesjtèller

faldera ~ (faldera’s-falderake) kwibus syn. kwibes

famieljaer \\\ bn.bw familiair: dae kosgenger begoes ziech get te famieljaer te gedrage

fanfaar \\ v (mv.fanfares) fanfarekorps, muziekkorps met uitsluitend koperen instrumenten

fantas m (mv.fantaste) fantast

fantasties \\\ bn.bw fantastisch

fantezere  \\\ zw.ww fantaseren

fantezie v (fantazieje-fantazieke) fantasie, droombeeld syn: verbeeldingskrach

farizejer \\\ m  (mv.farizejersj) farizeeër, schijnheilige, huichelaar

farsj \ v farce, klucht, zinloze vertoning

fasaad \\ [O/M] m (mv. fasades) façade, voorgevel syn: veurgevel, veurfrónt

fatsenere  \\\ zw.ww fatsoeneren, modelleren 

febriek \ kk\ v (febrieke-febriekske) fabriek

febrieks٠maedsje \kk\ \ o fabrieksmeisje; ...volk ~∂ o fabrieksvolk

feduusje \ lk~ \ [O/M] v (g.mv) fiducie, vertrouwen, geloof (in)

fein ~ (D: fein vgl.zjwein(eriej)) bn.bw fijn, leuk, prettig, mild, zalig, genereus, lekker, heerlijk, plezierig (om de ingenomenheid of het prettig gevoel uit te drukken): dat ies nog ins ‘ne feine miensj; dat höbs doe fein gedoon

feitelek ~ bn.bw feitelijk syn.daadwerkelek

fel ~ bn.bw fel, hevig

femiele [O/M] ~ v  familie; [J]: femilie; dat ies nog wied femiele

femiele٠bedrief lk~ lk~ o familiebedrijf; ...beziet kk\ o familiebezit; ...graaf ~ o familiegraf; ...krink ~ m familiekring; ...kwaol \ v familiekwaal; syn: femieletrèk; ...sjtök \ o familiestuk; ...waope \ o familiewapen

fenning \ [O/M] m (fenninge-fenningske) penning, oude munt –1 geld: hae zoot good in de fenninge –2 voormalige Duitse munt: pfennig

fenningefötser \ \ (A: Fenneksfötzer) m –1 geldinzamelaar -2 gierigaard, vrek (scherts. voor: penningmeester) syn: nejje, sentebieter, sjraper

fensiefaer \kk\ \ m (mv.fensiefaersj-fensiefaerke) fancyfair, liefdadigheidsbazaar

fernuis \\ [J] v (fernuize-fernuiske) fornuis [O: kwiezenjaer of ferneus], [M: fernuus]

fersietsia \ kk\ \\ v forsythia (sierheester)

fetsje \ zw.ww missen, falen bij het schieten

fetsjer \ m afzwaaier, misser bij het schieten

fetsoen \lk~ o fatsoen –1 maatschappelijke waardigheid,  net gedrag –2 vorm, model: daen hood ies oet zien fetsoen

fetsoenlek \ lk\ bn.bw fatsoenlijk, beschaafd,  eerbaar; [O]: fetsoendelek; syn. [O]:aansjtendig, [J]:netsjes

fetuij \\ m (fetuijs/fetuils-fetuijke) fauteuil

fetuuj \ kk\ (Fr: foutu) bn.bw kapot; syn. aafgelaef, defek, kepot, keduuk, zaliger  –1(v.zaken) versleten, stuk –2 (v.personen) uitgeput, doodop syn. euververmeujd, kepotmeug, poem

fewien \lk\ m steenmarter, fluwijn (oud-Fr. fouine) (zie Th.D.: flewiène)

fezant  \~ v (mv.fezante-fezentsje) fazant

fezele ~ zw.ww fluisteren, smoezen, syn.sjmiespele, piezjewiette, sjmoeze

fibberwari \\~\ m februari, 2e maand v.h. jaar, ben.: sjprokkelmaond

fidael  \\ bn.bw fideel syn. troew, betroewbaar

fiedelaer kk\ m (scherts.) gitarist, tokkelaar op snaarinstrument

fiedele kk\ zw.ww fiedelen, luchtig spelen of tokkelen op snaarinstrument

fieftig lk~ hfdtelw vijftig

fieftigste lk~\ rangtelw. vijftigste

fiekke kk\ mv fikken, tengels, (ord.)vingers: blief dao mèt dien fiekke van aaf!

fièks \ v (fièkse-fièkske) feeks –1 helleveeg, kreng, syn.→krağ –2 (scherts.) bijdehandje (v.klein meisje)

fiekse kk\ zw.ww: klaarspelen, syn.kuuffe: dat höbs t’m good gefieks

fieks-en-vaerdig kk\ bn.bw kant-en-klaar, geheel gereed, voltooid (A: fix-und-feädig)

fiel kk\ v (fieles-fielke) file, rij van auto’s

fielee lk~\ m filet, mals stuk vlees of vis

fiele-lepke lk~\ \ o.vkw uitgesneden lapje of moot van filet

fieloar lk~\ m huichelaar

I fiemel kk\ m hebbelijkheid, zwak, voorliefde, zucht, syn. sjtokpaerdsje, tiek: die vrouw haet noe eimaol ‘ne poetsfiemel

II fiemel lk~ v femel, fiep, zeurkous, zever syn. sjpiejdoas

fiemelaer  lk~ m femelaar (mann.II fiemel)

fiemele lk~ femelen, zoete praatjes verkopen, kwezelen

fien lk~ bn.bw fijn –1 fijnkorrelig, vermalen tgov. grof: dae koffie ies get te fien gemale –2 subtiel, fijngevoelig: dat haet ‘r op ’n fien meneer gezag

-3 smal, slank, sierlijk van lichaamsbouw: hae ies nogal fien geboewd

fiengeveulig lk~\\ bn.bw fijngevoelig

fienmake lk ~~ zw.ww fijnmaken, verpulveren

fienpreuver lk~\ m fijnproever

fiènse [O/M]  \ zw.ww strelen, aaien syn: käöre

fiènsele \\ zw.ww flemen, baatzuchtig liefkozen, flikflooien, vleien syn.sjmeichele, sjroapsjmere, vleije

fiep kk\ m (fieppe-fiepke) pieppop, opblaasbaar/uitrolbaar papieren blaasfluitje b.g.v. vastenavond

fierma kk\ \ [O/M] v firma, [J: firma]

frtig \ hfdtelw veertig

frtigste \\ rangtelw. veertigste

fiès [O/M] o (fièste-fièske) feest, [J: fees]

fiesje kk\  o fiche, speelpenning

fiesju kk\ kk\ [O] m vrouwenhalsdoekje/-bandje (v. fijn kant) met broche/camee

fste zw.ww feesten

fiestel kk\ m (fistele-fiestelke) fistel, kanaalvormige zweer

fstent \ ~ v feesttent

fiesternölle kk\ \ zw.ww prutsen, flansen, klunzen, klungelen: dao höbs doe miech wir get inein gefiesternöld; syn.→brağğele (A: fisternölle)

fsverke \ ~∂ o feestvarken, feesteling

I fiet kk\  [O] v (fiette-fietsjke) houtspaander syn. flump, kadzjel /katsjel, sjaafsjpièn, sjpièn(sel)

II fiet lk~ o fijt; ontsteking aan vingertoppen

fiets m (fietse-fietske) fiets, rijwiel

fietse zw.ww fietsen

fietse٠freem \\ \ o fietsframe; ...meker ~* fietsenmaker; ...pleetsje ~* [O] rijwielplaatje; ...pómp ~ v fietspomp; ...rèk \ v fietsrek; ...sjpang \ v fietsspeld, syn.brokesjpang; ...sjtalling \ v fietsenstalling; ...tesj \ v fietstas; ...zaal \ m fietszadel

fietsj kk\ m (fietsje-fietsjke) snipper, schilfer

fietsjele kk\ zw.ww knutselen, peuteren

fietsjelswerk kk\  ~∂ o peuterwerk

fietsjke kk\ o.vkw kleinigheid, beetje,  syn. tiekkelke, pietsjke, bietsje, bietteke

fietsrenne o wielrennen, wielerwedstrijd: hae geit dèks nao ’t fietsrenne kieke

fietsrenner \\ m wielrenner, (schertsend:   sjtoekrenner)

fiettedoas kk\ \ [O] v doos of trommel naast de schoorsteen, voor het bewaren van de houtspaanders

fiezele lk~ zw.ww motregenen syn: miezele, motregene, viezele, zauwele, ziemele

fiezzebrme kk\\ \ zw.ww klungelen, prutsen, flansen, syn. →brağğele

fiezzematente [O] mv –1 pietluttigheden, flauwe praatjes –2 smoesjes (K/A: Fisematente)

figuurzaege zw.ww figuurzagen

filejaal \\\ m/o (mv.filejale) filiaal

filere \\zw.ww  fileren, tot filet maken

filezofere \\\\ zw.ww filosoferen

filezoof \\\ m (mv.filezofe) filosoof

fillesitasie \\~\ v (fillesitasies-fillesitasieke) felicitatie, gelukwens

fillesitere \\\ zw.ww feliciteren, gelukwensen

film٠dook \∂ \ o filmdoek; ...toesjtèl kk\~ o filmtoestel

filme \∂ zw.ww (film-filmp-gefilmp) filmen

filter ~ [J] m (filtersj-filterke) filter syn: [O/M] ziej

filtere ~ [J] zw.ww filteren, filtreren, zijgen, zeven, syn: [O/M] zieje, verfiene

filter۰segrèt ~ \\ v filtersigaret; ...zekske \ o.vkw filterzakje

finès [O] bv.bw  vals, sluw, geslepen

finesse v.mv finesse, bijzonderheden: dat höbbe ze oetgewèrk tot in de finesse

finisj m/v finish –1 eindstreep bij wegwedstrijd –2 einde van ‘n wegwedstrijd

finisjfoto v finishfoto: op de finisjfoto koes me zeen dat Zjiets mèt banddiekde houw gewónne

fioale \\ zw.ww klungelen, prutsen, klunzen, syn. fiesternölle, fiezzebrième syn.→brağğele

flab →flabbes 

flabbes \ m (flabbese-flebbeske) kwast, kwibus, zot, dwaas, syn: döl, faldera, flab, flabbedeijes, flabbejanus, flabbendaris, florres, hauvegare, kaufmozes, kluje, kwas, kwastelorem, kwibes, löbbes, toeppes

flabbetig bn.bw dwaas, kolderiek

fladder \ v frivole, wufte vrouw (waaromheen de minnaars ‘fladderen’)

fladdere \ zw.ww fladderen –1 onregelmatig vliegen: in de berg wilt diech nog waal ins ’n vleermoes um de kop fladdere  -2 wisselvallig of lichtzinnig zijn in relaties: dat maedsje fladdert van d’n eine nao d’n andere

flaer \ m I: flair, gemak, handigheid: dae jóng haet de flaer um dat te prizzentere II: (flaere-flaerke) [O] –1 flard, afgescheurde lap, ’n ontbrekend stuk –2 [O](Th.D) fleer(s), oorvijg syn: watsj

flambaer → flobaer

flambouw \\ m (mv.flambouwe) flambouw, aan ’n stok gedragen lichtbron: in de brónk drage de kèrkmeistersj de flambouwe

flanäör \\ [O/M] m (flanäörsj-flanäörke) flaneur, iemand die flaneert; [O: zjwaddernäör]

flankere \\ zw.ww flankeren, terzijde staan: ’t mei-paar woort geflankeerd door twiè hofdames en ‘ne nar

flap m (flappe-flepke) flap, omgeslagen rand, overhangend stuk

flap۰hood \ \ m hoed met slappe rand; ...oar \ v flapoor, grote oorschelp, syn.latsjoar; ...oet lk~ m flapuit, hij die impulsief gedachten in woord brengt

flat \ v (flatte-fletsje) –1 platte drekhoop -2 koeiendrek; syn. ko-flat

flater ~ m/v (mv.flatersj) flater, grove fout, misslag, blunder

flatsj \m (flatsje-fletsjke) kwak b.v. van pudding syn. klats

flatsje \ zw.ww –1 zakken voor examen –2 kwakken, smijten

flattesjpreijer \ \ m –1 man die de koeienstront in het weiland verspreidt –2 (syn. vèl) machine waarmee dit gebeurt

flauw ~ bn.bw  flauw –1 zonder smaak: ’n flauw sop; -2 bewusteloos: hae veel sóms flauw  -3 vaag: iech höb zoan flauw vermoede –4 niet sterk gebogen: ’t gebeurde in ‘ne flauwe boch ;–5 onaardig, kinderachtig: doog neet zoa flauw

flauweköl \ ~ m verz.n. flauwekul, onzin, kletspraat, syn. ónzin, wauwelskal

dat ving iech flauweköl

flauwigheid \ ~ v flauw(ig)heid, lusteloosheid, hongergevoel

flauwte \ v (mv.flauwtes) flauwte,  lichte of kortstondige bewusteloosheid, bezwijming, onmacht

flauwvalle ~\  onr.st.ww (→valle)  flauwvallen, in onmacht vallen, bezwijmen

fleer \ [O] (Th.D) v vlier(bloem) [M/J: vleer]

fleks \ [M/J] m (mv.flekse) slijptol, haakse slijpmachine

flenel \ \ m.stofn flanel

flensm  (flenze-flenske) flens, opstaande rand aan eind v.e. buis

flesj \ v (flesje-flesjke) fles

flesje [M] zw.ww flessen, oplichten: hae haet de zaak geflesj; syn. bedrege, opliechte

flesje۰beer \ \ o flessenbier, gebotteld (tgov. tapbeer); ...kind ~ [O/M] o flessenkind, kind dat met de fles wordt grootgebracht; ...mèlk ∂ flessenmelk

flesjen۰eupener \ ~* m flesopener om kroonkurk te verwijderen; ...haus ~ m flessenhals –1 hals van fles –2 knelpunt, belemmering in doorstroming; ...trèkker \ [O] m flessentrekker, syn.opliechter

flesje۰wagel \ ~ m kar, waarmee de kratten met flessenbier werden vervoerd;  ...wermer \∂ m flessenwarmer

flet \ v (flets/flette-fletsje) flat, etagewoning

flets \ bn.bw flets, kleurloos, dof, bleek: hae houw fletse ouge: syn. vaal, versjote, doef, bleik

fleures \ o/m fleuris, borstvliesontsteking, pleuris, pleuritis: me kin óndersjeid make tösje  nate en druège fleures

flewien lk\ m (mv.flewiene) fluwijn, steenmarter (ook: fewien)

fliek kk\ v (fliekke-fliekske) (chocolade)flik (v.fabrikant Flick)

fliekke kk\ [O] zw.ww –1 verstellen, lappen van kleding/schoeisel/ketels –2 flikken [M/J: flikke] lappen, leveren (neg.) syn. kuuffe, sjtove: zoaget mós doe miech neet miè fliekke

fliekker kk\ [O]  m flikker, [M/J: flikker] –1 snars, zier: dao wèt ‘r geine fliekker van –2 lichaam, falie, mieter, donder; hae kreeg ze behuèrlek op ziene fliekker –3 homosexuele man

fliekkere kk\  [O] flikkeren [M/J: flikkere]

fliekkerleech kk\ \ [O] flikkerlicht, knipperlicht [M/J: flikkerleech]

flierefluiter(t) lk~ ~ m (mv.flierefluiterte) flierefluiter, pierewaaier, levensgenieter (ook: flerefluiter v. fleer →vleer: vlierstruik, waarvan de kinderen fluitjes maakten)

fliets kk\ [O/M] m (flietse-flietske) flits, bliksemschicht, flitslicht, [J: flits]

flietse kk \ zw.ww flitsen [J: flitse]

flietsj kk\ [O/M] v/m (flietsje-flietsjke) katapult syn.kattepuul (A: Flittsch)

flietsjbaog kk\ \ [O] m handboog, flitsboog, [M/J] pielebaog (A: Flittschboeg)

flietsje kk\ zw.ww glippen syn.floetsje, prietsje:  de vösj flietsjde miech oet de heng

flint ~ v (mv.flinte) (jacht)geweer

flipperkas \ \ v flipperkast

floar \ [O/M] (Fr. velours) m velours, floers, fluweel; [J: floer]

floare \ [O/M] bn.stofn. veloursen, floersen, fluwelen, [J: floere] 

flobaer \\ m (mv.flobaere) flobert, tuingeweer syn. flambaer

flodder \ v (mv.floddersj) flodder –1 flots,  slordige vrouw, syn: hoebbel, joela, sjloddermedam, sjlóns, tóntel, troedel, –2 patroon zonder kogel (i.s.m. losse ...)

flodderbrook \ \ v flodderbroek, herenpantalon  met wijde pijpen

floddere \ zw.ww flodderen, wapperen; slap naar beneden hangen van ruimzittende kleding

floep kk\ [O/M]  m angst, vrees syn. sjtrank: ’t jungske houw floep in d’n duustere berg

floepe kk\ (K: fluppe) zw.ww –1 (ge)lukken: dat ies miech good gefloep –2 uitglibberen, glibberend wegschieten: de vösj floepde miech truuğ in d’n ummer; syn. flietsje, floetsje

floer lk\ [J]→floar

floes lk\ v (floeze-fluuske) –1 pluis, bolletje van wol, –2 (scheldn.) vrouw van lichte zeden, syn. del, floes, floetsmedam, fluit, hoor, poepmedam, poepnel, poepvot, sjlet  –3 vrouw.geslachtsdeel (ord.)

floetsje kk\ zw.ww glippen, glissen, slippen syn. flietsje (K: flutsche)

floetsjetig kk\  bn.bw glibberig

floetsmedam  kk\ \ v lichtekooi ; syn. floes ad 2

floezetig lk\ bn.bw pluisachtig, uitrafelend

flök → vlök     

flokker (Th.D) bn.bw monter, gezond, welvarend

floks v  (mv.flokse) flox, vlambloem

flónkere ~zw.ww flonkeren, schitteren

flörk → vlörk

florres \ (Th.D) m (mv.florrese) lichtzinnige, dwaze jongeman, syn. →flabbes

flosj \ (Fr: floche)-1 bn.bw vlos, soepel, licht v. haren/veren –2 m flos, vlossig uiteinde van bepaalde sigaren

flosjig \ bn.bw flossig, vlossig, donsachtig

flot \ bn.bw snel, vlot

fluit ~ v (fluite-fluitsje) –1 fluit, blaasinstrument –2 (scheldn.)vrouw v.lichte zeden, lichtekooi, syn. floes

fluite ~ onr.st.ww (fluit-flöt-floot-geflote) –1 fluiten –2 sportwedstrijd leiden door scheidsrechter –3 ...naar: hetgeen waar men recht op heeft, niet (terug)krijgen: este dae e book höbs geliènd, kins te denao fluite

fluite۰kiès ~ \ m fluiterkaas, fluiter, hangop, wrongel syn.fluitert; ...kroed ~ o fluitenkruid, toeters (→ fluitsjeshout)

fluitentaere ~ \  teg.deelw. fluitend

fluitenties ~\  m iemand die veelvuldig fluit (ties v. Mathijs)

fluitert ~ m  fluiterkaas, kwark

fluit۰ketel ~ ~* m fluitketel, waterketel met fluitje; ...kónzaer \\ o fluitconcert, smadelijke uitfluiting door publiek

fluitsjeshout ~ ~ o hout, geschikt om van de holle stengels fluitjes te maken o.a. van de vlierstruik (heulentaer) en het  fluitenkruid (fluitekroed)

flume lk\ zw.ww fluimen, spuwen/spugen

flump ~ v (flumpe-flumpke) –1 ooghaartje, syn.plump –2 houtspaander syn: I fiet

fluum lk\  v (flume-fluumke) fluim, slijmklonter syn.kaatsj, greun

fluustere lk~  zw.ww fluisteren

fluut kk\ v (fluutte-fluutsje) langwerpig gebakje met glazuur en pudding

foak \ [O] bn.bw          overrijp, het beurs zijn v. vruchten (zw.ww fuèke)

foddel m vod, waardeloze lap stof, syn. pröl, foemel

foddelskeel \ ~* m prulkerel, waardeloze vent

foef kk\ v (mv.foeffe) foef, grap, streek, truc, poets: ze höbbe ’n goow foef mèt ‘m oetgehaold

foeğğele kk\ (Th.D) zw.ww liefkozend spelen, knuffelen;  syn. fonese, foemele, teutele

foej kk\ tsw foei, uitroep van schande, afkering

I foek kk\  [O]  m kracht, energie, geestdrift, elan, vuur: de foek ies droet (Fr:.fougue →kevoek)

II foek lk~ v (foeke-fuukske) fuik (vistuig)

foekepot lk~ \ foekepot, rommelpot met vel bespannen waarin met ’n op en neergaand stokje een ronkend ‘foek’geluid wordt gemaakt, syn. rómmelspot

foeksia kk\ \\ v (plantk.) fuchsia, syn: bellebuimke

foekssjwans kk\ ~ v (mv.foekssjwanse)  handzaag (schrobzaag of stootzaag) (ook: vossenstaart) (A: Fochsschwanz)

foekswild kk\ ~ bn knettergek, hysterisch

foelaar [O] m (mv.foelaarsj) foulard –1 zijden of wollen (vierkante) halsdoek (voor mannen) –2 kleed op sofa/bank 

foemel kk\ m (mv.foemele-fumelke) slecht stuk stof; syn. foddel

foemelaer lk~ m (foemelaere-foemelaerke) knuffelkont

foemele lk~ zw.ww. knuffelen, spelend liefkozen, syn: fonese, foeğğele, teutele

foemelzand lk~~ m stofn. vormzand, zavelgrond, klei met ca. 70 % zand, syn: zavel, foezel

foep kk\ m  (mv.foeppe) sifonzuiger

foeppe zw.ww openzuigen van sifon of afvoer na verstopping

foeppere zw.ww flakkeren: de petrolslamp waor aan ’t foeppere

foeraasj kk\ \ v foerage, voedselvoorraad voor mens en dier

foerezjäör kk\\ \ m foerageur

foerezjere kk\\ \ zw.ww foerageren

foerneerzaeg  kk\\ \ v grote meubelmakerszaag

foernituur kk\ \ lk\ o verz.n fournituur, naaigerei

foesj kk\ m verz.n oneerlijk gedoe (K/A: Fusch)

foesje kk\ zw.ww foezelen, flessen, oplichten,  (K/A :fuschen) syn.flesje, opliechte, → bedrege

foetelaer lk~ \ m (foetelaere-foetelaerke) foetelaar, valsspeler; (K: Fuuteler)

foetele lk~ zw.ww foetelen, vals spelen;  (K:fuutele)

foetelfiets lk~ \ m fiets met nauwelijks zichtbaar hulpmotortje

foetsje kk\ zw.ww prulwerk leveren, syn. →brağğele

foetsjie kk\ bw foetsie, weg, zoek, verdwenen; syn: voert

foezel kk\ m.stofn. foezel, slechte kwaliteit sterke drank, syn. joeks, zuig

fök \ m (fökke-fökske) (scherts.) hond, waarvan het ras niet is vast te stellen, straathond

fokke \ zw.ww fokken, dieren aankweken

fökke \ zw.ww  neuken, coïteren → knuipe (2)

fok۰sjteer \ \ m fokstier syn. duur;

fokstrot \\ m foxtrot, gezelschapsdans

fok۰viè \\ o fokvee; ...vièdaag \ ~ m fokveedag, marktdag waarop fokvee wordt gekeurd en verhandeld

fóm \ m  bol of briket van  kolengruis, papier en leem/slibmergel (→ gedèks) syn. kluut ~

fóndant \ ~ -1 m stofn. fondant, soort suikergoed, dat in de mond wegsmelt –2 v (fóndante-fóndentsje) rond flikje van fondant gemaakt

fónddoef ~ lk\ v postduif, gespecialiseerd in langeafstandsvluchten

fónds ~ o (mv.fóndse) fonds, kapitaal voor bijzonder doel vastgelegd

fónduje \ kk\ zw.ww fondue eten (in olie gebakken stukjes vlees of kaas)

fóndvlöch ~\ v fondvlucht, langeafstandsvlucht voor postduiven

fones ~ m (fonese-feuneske) sul, dromer, goedbloed; syn. söl, uèm, sopsiemel, guime, kluteklaos, vottes, löbbes

fonese ~ zw.ww aanhalen, knuffelen syn. teutele, foemele, foeğğele

fóng \ m (Fr.fond) –1 basis, grond, bodem, fundament syn: baom –2 sterk ingekookte bouillon van vlees, wild of gevogelte

fónkele ~ zw.ww fonkelen, flonkeren

fóntein v (fónteine-fónteinsje) fontein

fooj \ m (foje-feujke) fooi, drinkgeld, tip, syn: euvertip

forel \\ v (forelle-forelke) forel, de zalmachtige riviervis, veel voorkomend in de snelstromende Geul

forellekwekeriej v forellenkwekerij

formeleer \\ o (formelere-formeleerke) formulier

forsj \ bn.bw  fors, stevig, met veel kracht

forsjere \\ zw.ww forceren –1 met geweld openbreken –2 letsel oplopen door verkeerde krachtsaanwending: luuch die kas neet allein op, dalek forsjeers te diech

forsjtoer \ ~ m korte duivenvlucht < 100 km, syn. vitesvlöch

fortuun lk\ o (fortune-fortuunsje) fortuin, vermogen syn. knabbe

fosko [O]  m fosco, poeder voor het aanmaken van chocoladedrank

foto v (foto’s-feuteke/foteke) foto

foto۰finisj \\ \\ m/v fotofinish; ...lies lk~ v fotolijst;   ...rippertaasj \\ \ v fotoreportage;  ...toesjtèl kk\ ~ o fototoestel; ...zjeniek \ kk\ bn fotogeniek

föttel [O/M]  m (föttele-föttelke) –1 opblaasslang aan ballon of binnenbal –2 [O/M] (scheldn.)  scout (welp of verkenner)

fout ~ fout -1 v (foute-fuitsje) onjuistheid, verkeerde handeling of eigenschap –2 bn.bw  mis, verkeerd

fra(a)njel ~ v –1 afhangende draad van ’n boordsel –2 rafel, losgeraakde draad uit ‘n weefsel, syn: vedzel

frael \ bn frêle, broos, teer

fraes \ v (fraeze-fraeske) frees –1 ronddraaiende stalen schijf of spil –2 landbouwwerktuig voor het losmaken van grond

fraeze \ zw.ww frezen, afschaven of uitboren

frak \ m (mv. frakke) frak, rokjas, langpandige herenjas, syn:sjliepjas

fraksie \\ v (fraksies-fraksieke) fractie –1 deeltje, onderdeel -2 vertegenwoordiging van ’n politieke partij in bestuursorgaan 

framboze۰sjtroek \\ lk~ m frambozenstruik; ...zjem m  frambozenjam

frang \ [O/M] m (frangs-frengske) frank, voormalige Belgische, Luxemburgse, Franse en Zwitserse munteenheid

frankere \\ zw.ww frankeren

Frans ~ Frans I bn.bw Frans II o de Franse taal: tiedens de Franse euverheersjing heesj Vallekeberg in ’t Frans: Fauquemont

Fransman ~~ m (mv.Franse) persoon geboortig uit Frankrijk

Fransoos \\ m (mv. Fransoze) Fransoos, (min.) Fransman

fräöle \ v (fräöles-fräöleke) freule –1 adellijke jonkvrouw –2 (iron.) meisje, dame met kapsones: zèğ fräöle, wat dörfs doe diech te permetere

frappere \\ zw.ww frapperen –1 treffen: dat frappeert miech ummer bie häöm –2 met ijs afkoelen van wijn

frater \ m (fratersj-fraeterke) frater, nog niet tot priester gewijde kloosterling

frats v (fratse-fretske) frats, grap, kuur, gril: noe mós doe gein gekke fratse oethole, menneke

fratsemeker \\~* m (mv.fratsemekersj) grappenmaker

freem [M/J] o (freems-freemke) frame, raamwerk [O]: fraem

fret m (frette-fretsje) fret, dunne schroefboor om vóór te boren

frèt o (frètte-frètsje) fret, soort bunzing gebruikt om op konijnen te jagen

frèttere \\ zw.ww fretteren

friedzjele → fietsjele

friekkedel kk\ \\ v (friekkedelle-friekkedelke) frika(n)del, worstvormig stuk gebraden gehakt

friekkele zw.ww knutselen, fröbelen

friemelaer lk~ m friemelaar, peuteraar

friemele lk~ zw.ww friemelen, peuteren, frommelen

friesj kk\  I bn.bw fris –1 koel, koud: aan de mörge ies ’t dèks nog friesj –2 vers, mooi: dat ies nog ins e friesj maedsje II o frisdrank: iech höb lever get friesj (→ friesjdrank)

friesjdrank kk\ ~ m frisdrank, alcoholvrije drank

friet kk\ v (friette-frietsje) friet, in vet gebakken aardappelstaafje (Vlaams: frit/fritten)

friette۰boet kk\ lk\ [O/M] v friettent, stalletje of kraam waar men friet verkoopt, syn: friettetent, friettekeet; ...ketel ~* m frituurpan; ...tuut lk~ v frietzakje, patatzak; ...vèt \ o frituurvet;

frituur kk\ lk\ v (friture-frituurke) inpandige snackbar

froemel lk~ –1 m frommel, kreuk –2 v gewillige, meegaande vrouw

froemele lk~  zw.ww frommelen, kreuken

froemelgool lk~ \ v frommelgoal, uit scrimmage ontstaan doelpunt

fróns ~ v (frónse-frunske) frons, incidenteel gemaakte plooi in stof of huid

frónsdraod ~\ m rijgdraad om plooien in stof te trekken; syn. traocheldraod

frónse ~ zw.ww fronsen

frónt ~ o (frónte-fruntsje) front –1 voorkant, voorgevel van gebouw –2 slagveld –3 scheidingslijn tussen koude en warme luchtmassa’s (meteo.) –4 vrouwenbuste syn. broes, buuste, balkoen –5 fronthemd, gesteven kledingstuk waaraan het halsboord bevestigd is –6 kolenfront in mijnbouw

fróntaal \\ I bn.bw frontaal II o (mv.fróntale) altaardoek die voor het front van het altaar hangt, antependium

frónt۰humme ~ ~ o borsthemd (ook: frónt); ...seldaot m frontsoldaat

fruije wk.zw.ww z.verheugen: op de geboorte van e kleinkind kin me ziech fruije

fruit ~ o verz.n fruit (A: Früüeht)

fruite ~ zw.ww fruiten, bruin braden: iech mót de unnekes nog fruite

fruit۰kraom ~ \ m fruitkraam, fruitstalletje ...mangel ~ v fruitmand; ...mets \ o fruitmes; ...sjaal ~\ v fruitschaal; ...sjotel v ~ fruitschotel syn. fruitsjaal

frunneke zw.ww frunniken, frutselen, fröbelen syn. friekkele, friedzjele, fietsjele

fke zw.ww overrijp, beurs worden v. fruit, (bn.bw: foak)

fundere zw.ww funderen –1 fundament leggen –2 onderbouwen, baseren syn.bazere

funes kk\ \ bn funest, noodlottig, rampzalig

funksie ~\ v (funksies-funksieke) functie

funksjenere ~ zw.ww functioneren

fuzere kk\ \ zw.ww fuseren, samengaan, versmelten

fuzie kk\ kk\ v (mv.fuzies) fusie