v 0.9

 

 

N Niemesjien kl

n(j)۰mesjie\ lk\ o naaimachine

 

n ~ v –1 het letterteken voor de neusmedeklinker n in: mien niesje kin neet n–2 het eerste letterteken van de neusmedeklinker ng in: Zjengng mèt ’n diekke tóng

’n \ onbep.lidw. (voor vrouw. znw) een of ‘n: ’n un (’n ui); ’n ein (‘n 1)

naaf \ v (mv.nave) naaf, middenstuk van fietswiel of draaisteen

naaksj ~ bn.bw (naaksjer-naaksjte) naakt –1 lett. ontkleed, bloot; ze houw korte muuwkes in ’t kleid, ze leep mèt naaksje erm;  syn: bloat; -2 fig. opschepperig, pocherig, snoevend: dat ies miech e naaksj hièr­ke

naaksje ~ m –1 ’n naakt persoon –2 scheldn. opschepper syn. kaaljakker, behejtskrièmer

naaksjigheid ~\ v aanstellerij, opschepperij

naaksj۰luiper ~ ~ m naaktloper; ...sjtrand ~ o naaktstrand

naam \ m (name~-naemke\) naam –1 lett.  benaming v. persoon of zaak –2 reputatie, faam: dae haet 'ne naam op te houte

naam۰fiès \ \ [J] o naamfeest, naamdag; [M: namesdaag]; [O: mei]; ...keertsje ~* o.vkw naamkaartje; visitekaartje; syn. vizite-keertsje; ...pleetsje ~* o.vkw: naamplaatje

naas \ v (naze~-naeske) neus –1 deel v.h. aangezicht –2 (scherts.) benaming voor nieuws­gierig persoon –3 vooruitstekend deel v.e. voorwerp (schoen, vliegtuig)

naas۰bein \ ~ o neusbeen; ...blowe \ o neusbloeden; ...dröppele \mv neusdruppels

naasje ~ o slecht volk, gepeupel; syn: o.a. kanalje → krauw

naas۰look \ ~ o neusgat; ...wermerke \∂   o. vkw (scherts.)  neuswarmertje, kort stenen pijpje

naatbn (nater-naatste) nat, vochtig, niet droog

nach \ m (nachte-nechske) nacht

nach۰brağğelaer \ \\ m nachtbraker; syn: nachraaf; ...deens \ m nachtdienst, syn: nachsjiech; ...humme ~ o nachthemd, syn: nachpón; ...keerts ~*  v nachtkaars; ...keske \\ o.vkw nachtkastje; ...mès \ v nachtmis; ...pón \ m nachtpon, syn: nachhumme; ...porteer \\ m nachtportier; ...raaf \ m  nachtbraker, nachtmens; syn: nachvlinder, nachuul, nach­(s)­­brağğelaer; ...rös \ v nachtrust

nachs \ (’s /’sj ...) bw  ’s nachts: ’sj nachs lieğ zie dèks oere wakker

nach۰sjiech \ kk\ v/m nachtdienst; ...sjloot ~* o nachtslot: dóg/doog de deur mer op ’t nachsjloot; ...sjtool \ m nachtstoel, kakstoel, stilletje, syn: kaksjtool; ...uul lk\ m nachtuil; ...verblief lk~ o nachtverblijf, logies syn:  ónderkómme; ...vlinder \ m nachtvlinder; syn: motpepel; ...wach \ m nachtwacht; ...werk ~∂ o nachtwerk, latertje; ...zjwalber ~∂  v gierzwaluw

naef \ m (naeve~-naefke) neef –1 zoon van oom of tante –2 zoon van broer of zus

naegele ~* → negele

naeve ~*  → neve

nagel ~ m (negel-negelke) –1 vingernagel –2 spijker

nagel۰nuuj ~\  bn nagelnieuw; syn:  vónkelnuuj,­ sjplinternuuj, hagelnuuj; ...reem \ [M/J]  v nagelriem, [O] nagelrin; ...sjièrke \ o.vkw nagelschaartje;

nagelsvoot ~\ m leest v. schoenmaker syn. leis

nagel۰vas ~ \ bn nagelvast; ...viel lk\ v nagelvijl

nak \ [O/M] m (nakke-nekske) nek, [J: nek]

nak۰sjeut \ ~* m nekschot [J: neksjeut]; ...sjlaag ~ [O/M] m nekslag [J: neksjlaag]; ...vel ~ o nekvel, [J: nekvel]

namelek \ bw namelijk

names \ bw namens

namesdaag ~ ~  [M] m (r.k.) naamdag, naamfeest; [O]: mei, [J]: naamfiès

namme zw.ww eten (kindertaal)

nana ~\ zw.ww slapen (kindertaal) syn. bouze

nao \ I vz naar: iech gaon nao heim II voegw. /bw naargelang, naarmate, navenant: nao d’n tied van ’t jaor ... syn: naovenant III na –1 vz (volgorde) hae kump nao miech; (tijd) 200 jaor nao Kristes –2 bw a) (i.s.m. te ... kómme) emes te nao kómme: beledigen, benadelen; b) dichtbij, nader: dat lieğ miech nao aan 't hart

näö \ (~) bw en tsw (benadruk­kend:) welnee....

nao-ape \ ~zw.ww naäpen, nabootsen, syn: naodoon

nao-aperiej \ ~\\ v naäperij

naobae  \\ [O/M] zw.ww (r.k.) nabidden

naober \ [O/M] m (naobersj-näöberke) –1 (na)buur –2 buurman

naoberdeens \ \ m  morele burenplicht, dienstbetoon; ...luuj kk\ mv buren

naobersjap \ \ o nabuurschap, naburige verstandhouding, gemeenschapszin

naobersje \ [O/M] v buurvrouw

naobesjouwe \ \ zw.ww nabeschouwen

naobesjtaonde \ \ m/v nabestaande

naobesjtèlle \ \ zw.ww nabestellen

naobie \ lk~ bw nabij, naderbij

naobieheid \ kk\ ~ [J] v nabijheid

naoblieve \ lk~ st.ww nablijven, schoolblijven

naoblösse \zw.ww nablussen

naod \ m/v (näöd-näödsje) naad

naodaag \ \ mv nadagen

naodeil  \ ~ nadeel

nao(de)mieddeg \ \kk\ \  [M/J] m namiddag, [O: naodenoon]

naoder \ bn.bw -1 nader, nauwkeuriger, juister: verklaor diech naoder –2 dichterbij: kóm ins naoder syn: naoderbie –3 dichter, toe, op ’n kier: doog de deur ins naoder

naodere \ [J] zw.ww naderen, dichterbij komen

naoderhand \ ~ bw naderhand, later; syn: daonao

naodgare \ ~ o naadgaren (alleen in uitdrukking: emes veur ’t naodgare zètte)

naodinke \ ~ st.ww nadenken

naodinkerke \ ~ o.vkw nadenkertje

naodoon \ ~ onr.st.ww (doon) –1 nadoen, navolgen -2 imiteren, nabootsen, syn: nao-ape –3 evenaren: dat deis doe ‘m neet nao

naodoorsj \ ~ m g.mv nadorst

naodrage \ ~ onr.st.ww (drage) nadragen –1 verwijten, kwalijk nemen: dat maogs t’m neet jaorelank naodrage; syn: naohoute –2 verwennen (alleen in uitdrukking: emes de vot naodrage)

naodrök \ \ m g.mv nadruk, klemtoon syn.klemtoan

naodrökkelek \ \ bn.bw nadrukkelijk

nao(d)ste \ m/v naaste, evenmens, medemens, naastbestaande

naogeboorte \ ~* v nageboorte

naogedachtenies \ \ [O] v nagedachtenis; [M/J]: naogedachtenis

naogelang \ \ [J] bw naargelang, navenant, overeenkomstig, naar verhouding; [O/M]:  naovenant

naogerech \ \ o nagerecht, dessert, syn: dèssaer

naogesjlach \ \ o nageslacht

naogeve \ ~* onr.st.ww (geve) nageven; loftuiten, lofprijzen: dat mót iech 'm naogeve.

naogoon \ ~* onr.st.ww (goon) nagaan –1 achternagaan, volgen: gank ‘m nao! –2 toezicht houden, bewaken, nazien –3 voorstellen, betrachten: noe mós te naogoon ! –4 achterlopen v. uurwerk: die klok geit get nao

naohoute \ ~ onr.st.ww (houte) nahouden, blijven nazeuren, verwijten syn. naodrage

nao-iever \ lk~ m naijver, afgunst, syn:→ sjallezie

nao-ievertig \ lk~ bn naijverig, afgunstig, jaloers syn: sjloes lk\

naojaor \ \ o g.mv najaar,herfst

naokaarte \ ~ zw.ww nakaarten

naokalle \\ zw.ww napraten –1 zeggen wat ’n ander al gezegd heeft –2 nakletsen, na afloop van ‘n bijeenkomst

naokieke \ lk~ st.ww nakijken –1 naturen, kijken naar iemand die heengaat: wie 'r ver­trok, keek iech 'm nog lang nao –2 nazien, corrigeren: d’n ónderwiezer moes nog twelf sjriefter naokieke –3 fig.  onderzoeken: doe moes diech ins laote naokieke

naokómme \ \ onr.st.ww (kómme) nakomen –1 zich houden aan: hae kump zien aafsjpräök ummer nao -2 later komen: iech kóm waal nao  -3 achtervolgen: iech voolt tot miech eine naokaom –4 later geboren worden: die jóngste dochter ies ach jaor naogekómme

naokómmeling \ \ m  nakomeling­, afstammeling

naokómmer m (vkw:naokummerke) nakomer; jongste kind dat nogal veel in jaren verschilt met het voorlaatste

naolaote \ \ onr.st.ww (laote) nalaten –1 achteruitgaan van gezondheid v.personen of de werking van apparaten: zienen oto begint nao te laote en hae zelf ouch –2 vererven, in nalatenschap laten delen

naolaotensjap \\ \ v nalatenschap, erfenis

naold \ v (M/J:naolde~, [O]:noolde~­-näöldsje) naald

naoldboum \ ~ m naaldboom

naoldekösseke ~ \\\ o.vkw naaldenkussentje, om naalden in te steken en te bewaren

naoleve \ ~* zw.ww naleven

naoleze \ ~* nalezen

naolstig \ \ bn.bw nalatig, slordig, slonzig, syn: sjlónzetig, sjlordig

naolstigheid \\ \ v nalatigheid, slordigheid

naoloupe \ ~ onr.st.ww (loupe) nalopen –1 lett. achterna lopen, lopend volgen –2 fig. voortdurend moeite doen bij iets te zijn –3 geregeld volgen, behartigen –4 achter lopen v. uurwerk, syn. naogoon

naoluiperke \ ~ o.vkw nalopertje, tikkertje, krijgertje (kinderspel)

naomaak \ ~ [O/M] m namaak, nep, imitatie, syn. [O/M: kietsj]; [J: kitsj]

naomete \ ~* nameten –1 ’n opgegeven maat controleren –2 [O] braken na overmatig drankgebruik syn. sjpieje, ummaete

naonach \ \ m nanacht

naopluze \ lk\ zw.ww napluizen

naorope \ \ onr.st.ww (rope) naroepen –1 roepen tot iemand die vertrekt –2 najouwen: doe maogs de luuj neet naorope

naosezoen \ \ lk~ o naseizoen, periode na het zomerseizoen

naosjiekke \ kk\ zw.ww nasturen

naosjlaag \ ~ m naslag

naosjlaagwerk \~ ~∂ o naslagwerk

naosjleip \ ~ m           nasleep

naosjmaak \ ~ m nasmaak

naosjpas \ \ m/v g.mv napret, najool

naosjpel \ ~ [M/J] o naspel, [O: naosjpee]l

naosjrief \ kk\  o naschrift, P.S.

naoste \ m naaste, medemens

naotèlle \\ zw.ww natellen

naotrèkke \\ st.ww natrekken; verifiëren

nao-uige \ \ zw.ww nastaren, blijven nakijken

naovenant \\~ bw navenant, naargelang, overeenkomstig, naar evenredigheid

naovertèlle \ \ zw.ww navertellen –1 vertellen

wat men gehoord heeft –2 vertellen wat men

beleefd heeft: iech bin bliej dat iech ‘t nog kin

naovertèlle

naovraog \\ v g.mv navraag

naovraoge \\ st.ww navragen

naowèrking \ ~∂ o nawerking

naowieze \ lk~ st.ww nawijzen –1 lett. (met de vinger) achterna wijzen –2 fig. achteraf verwijten

naozaote \ \ [J] mv nazaten, nakomelingen; [O/M]: naoziète

naozeen \ ~ [O] onr.ww nazien, nakijken

naozèğğe \ \ onr.st.ww (zèğğe) nazeggen: dat kin iech ‘m neet naozèğğe

naozeuke \ \ zw.ww nazoeken

naoziette \ kk\ st.ww nazitten, achterna zitten, najagen, achtervolgen: dao zoot miech ‘ne sjoewe keel nao

naozörg \\∂ v g.mv nazorg

narkotizäör \\\\ m narcotiseur

narkoze \\\ v g.mv narcose

nasjonaal \ \ bn.bw nationaal­

nate ~ m opschepperig persoon, snob, snoever syn.kaaljakker, behejtskrièmer       

natigheid ~ ~ v nattigheid –1 natheid, vochtigheid –2 achterdocht, argwaan: hae voolt natigheid

natuurlek \~ -1 bn.bw natuurlijk, ongekunsteld –2 tsw (na)tuurlijk syn. alliech, vanzelfsjprekend

natuur۰miensj \lk\ kk\ m natuurmens; ...sjoan \ m/o natuurschoon; ...sjtein ~ m stofn. natuursteen

nauweleks \\\ [J] bw nauwelijks, amper syn. kaum, kwoalek

navel ~ m (navele-nevelke*) navel

navel۰appelsien ~ \\lk\ v navelsinaasappel; ...bendsje \ o.vkw navelbandje; ...breuk ~* v navelbreuk; ...sjtrank ~ [O/M] navelstreng; ...soeze lk\ o buikpijn, onwel, fig. “navelsuizen": dao krieg iech ’t navelsoeze van

naze \ zw.ww neuzen, nieuwsgierig rondkijken syn. gaapsje, sjpienze –2 snuffelen, zoeken (in boeken) –3 bevallen, aanstaan: dat naas miech neet

neer I v (nere-neerke) nier (orgaan):  hae haet 't aan de nere  II bw neer, naar beneden, omlaag syn. umlièg, aaf, nao-ónder

neerbuge \ lk\ st.ww neerbuigen

neerhouwe \ \ onr.st.ww neerslaan

neerkómme \ \ onr.st.ww neerkomen, landen

neerlèğğe \ \ st.ww neerleggen

­­­­­­­­­­­neerpratsje \\ zw.ww neerploffen, syn: neersjmiete

neer­sjlaag \ ~ m neerslag

neersjlachtig \ \ bn.bw neerslachtig, syn. miesmeudig

neersjmiete \ lk~ st.ww neersmijten, neergooien, syn. neerpratsje, pratsje, sjtorte

neersjtein \~ m niersteen

neersjtrieke \ lk~ neerstrijken

neerzètte \ \ st.ww neerzetten

neesbuuj \ \ v niesbui

neespoejer \ lk~ m niespoeder

neeste \ zw.ww niezen

I neet \ -1 bw (v.ontkenning) niet: iech kin dat neet goodvinge -2 tsw (vragend/bevestigend) nie(t)waar; syn: neetdan [M/J], twoart [O], neetnoe (Th.D)

II neet ~ v (mv:nete) neet; luizenei

neetdan \ ~ tsw nietwaar?

negele ~* zw.ww nagelen -1 spijkeren –2 café-spel m.b.t. spijkers inslaan in boomstronk

negere \\ zw.ww negeren, doen alsof (men) iemand niet (kent) bestaat

negeriej ~ \  v (negerieje-negeriejke) negerij, negorij; afgelegen nietig dorpje

neglizjee \\ \ m (neglizjees-neglizjeke) negligé, ochtendkleed v. dames

nei ~ -1 tsw. nee(n) (ontkenn.reageren): nei, dat wil iech neet –2 m nee: diene jao ies miene nei

neige \ zw.ww neigen, overhellen (alleen fig.)

I nej \ –1 onbep.tw allemaal: dae haet ze neet nej op 'n riej; -2 m klinknagel [O]

II nej ~ bn.bw -1 gierig, syn: pansetig –2 ternauwernood, rakelings: de bal ging nej euver de lat –3 nauw: dat kump ziech neet zoa nej  

nejje \ I [O] zw.ww samenklinken, door kloppen vastklinken II m gierigaard, vrek, syn: fenningefötser, sentebieter, sjraper

nejjigheid \ ~ v gierigheid, hebzucht syn. hebzöch

nek \ [O/M] m (nekke-nekske) nek; [O]: nak

nekke \ zw.ww nekken, de nek omdraaien, de

genadeslag geven

nemes ~ onbep.vnw niemand

nemport ~\ bw onverschillig, onbelangrijk, om het even (i.s.m. ’n vragend voornaamwoord: nemport wae, wie, wat etc.) (Fr. n’ímporte) syn: al-egaal, allelein, egaal, eins, parej, toet-mem-sjoos

nerf \∂ v (nerve-nerfke) (blad)nerf

nering \ v nering, handel, syn:kómmers; gesjef

nerve \∂ [O/M] mv zenuwen: iech krieg 't van die vrouw op de nerve

nès \ o (nèste(r)-nèske) nest –1 nest  (vogelverblijf) –2 gezin: hae kump oet e good nès; -3 (ord.) bed: dae meuge keel loog tot mieddeg in ’t nès; syn. → bèd –4 verwend meisje: dat ies e verwind nès

nès۰ei \ ~ o nestei syn. kalkei; ...haore \ mv nesthaar; eerste beharing van mens of dier; ...keske \ vkw nestkastje

nèstele \ zw.ww nestelen –1 ’n nest bouwen door vogels –2 (wk) zich lekker nestelen in ’n fauteuil, syn. koesjele, sjtule

nèstellook \\ ~* o vetergat, syn: riejlook

nèsvaere \ \ mv nestveren, eerste veren v.e. vogel

nèt \ o (nètter-nètsje) net; alle soorten vang- of bewaarnet; –2 netwerk b.v. telefoonnet,  lichtnet

netekamp ~ ~ m netenkam, luizenkam

netel ~ v (netele-netelke) –1 (brand)netel (plantk.) 2 loszittend velletje van nagelriem aan de vingertoppen, dat brandende pijn veroorzaakt

neteldook ~ \ m neteldoek, doek van los weefsel om ‘sjink’ in te drogen te hangen

neteleks ~ \ m brandnetelkaas

netelenthee ~ \ m brandnetelthee

netelesop ~ \ v brandnetelsoep

netsjes \ bn.bw net, netjes, keurig, beschaafd syn.proper, fetsoenlek

nètsjpanning \ \ v netspanning (electr.)

netsjrief \ kk\ o netschrift (t.o.g. van kladsjrief)

nètte \ [O] zw.ww natten, brood of gebak natmaken om het te laten glanzen

nètteknuiper \  ~ m nettenknoper

neuchter \ bn.bw nuchter –1 niets gegeten of ge­­­­­dron­ken hebbende –2 kalm, beraden, realistisch –3 niet beschonken zijnde (t.o.g. van zaat) 

neuge ~ –1 hfdtelw. negen (9) –2 v (neuges-neugeke) het cijfer negen

neugenentwintig ~ ~hfdtelw negenentwintig (29)

neugenuiger ~ \ m –1 bloedzweer, grote steenpuist –2 beekprik (prikvis)

neugetn ~ \ hfdtelw. negentien (19)

neugetig ~ hfdtelw. negentig (90)

neugetigste ~ rangtelw. negentigste

neukpetroan ~ \\ v neukpatroon, ei (als potentiebevorderend middel)

neume \zw.ww (neumde-geneump) noemen

neumer \ m noemer, deel van breuk (rekenk.)

neumesweerd \ ~* bn noemenswaard(ig)

neuzele ~ zw.ww -1 treuzelen, dralen syn. treuzele –2 door de neus praten, onverstaanbaar mompelen

neve ~* vz naast

nevebie ~* lk~  [O] bw ernaast, erbij

nevegesjiek ~* kk\  [M/J] bw nevengeschikt

nevel ~ m nevel, mist, damp

nevele ~ zw.ww –1 opkomen van nevel, opzetten van mist –2 verstuiven

nevelsjpuit ~~ v nevelspuit

nevelskepke ~ \ [O](Th.D) o.vkw vrouwenmutsje van heel fijn gaas

nevenein ~* ~ vz naast elkaar

nevepöske ~* \ o.vkw bijbaantje

niè \ [O/M] [J: nièje] zw.ww (niède-genièd) naaien

n-atteljee \ \\\m naai-atelier [J: nièj-atteljee]

nied lk~ (A: Niid) m (g.mv)  nijd, bittere afgunst: dat ies haat en nied

niedas lk~ \ m nijdas, pestkop

nied-oar lk~ \ m nijdigaard

n۰doas \ \ v naaidoos [J: nièjdoas]; ...gare \ ~ o naaigaren [J: nièjgare]

niejeersj \ ~ [O] v naaister, [M: niètster] [J: nièjster]

n(j)۰kieske \ kk\ o vkw naaikistje; ...mesjien \ lk\ o naaimachine; ...rink ~ m naairing, kleermakers-duimring; ...sjoal \ [O] v naaischool; ...werk ~∂ o naaiwerk, verstelwerk

nieketien kk\  lk~ m nicotine

niekkel m stofn. g.mv nikkel

niek-nak \ \ m g.mv niknak, letterkoekje (speelgoed of snoepgoed)

nieks kk\ niks, niets –1 m ‘nen diekke nieks mèt ‘ne lange sjtart –2 onbep. vnw: 't ging wie nieks -3 bw (v.ontkenn.) nieks devan! 

niekse kk\ zw.ww nietsnutten, niksen; hae leep mer get te niekse

nieksnötser kk\ \ m nietsnut, niksnut syn. laegluiper, voeloar, nöl

niekszèğğend kk\ \ bn nietszeggend

nienne zw.ww –1 drinken (kindertaal) –2 (vergoelijkend) ’n drankje nemen, syn.pietsje

niep kk\ m (nieppe-niepke) penis, syn.→piele

nieppe kk\ zw.ww nippen

nieppel kk\ m (nieppele-nieppelke) nippel

nieppenejjer kk\ \ m krentenweger,  -1 kleingeestig persoon, mierenneuker –2 gierigaard, syn. krintentèller, ertentèller

niepperke kk\ [M/J] o.vkw  nippertje; [O]: nieppere

nies kk\ v (niesse-nieske) nis, muurholte

niesje kk\ v (niesjes-niesjeke) nicht

niete kk\ zw.ww nieten: hae nietde alle blaedsjes aanein vas

nietsj kk\ bn.bw lenig, rap

niever(tig) lk\ bn.bw nijver, arbeidzaam, naarstig

nirgele ~∂ zw.ww herkauwen v. vee

nirk ~∂  herkauwsel, het te herkauwen voedsel in de voormaag  (bij vee): de nirk vas höbbe ziette

noa \ bw node, onvrijwillig, ongaarne

noad \ m g.mv nood

noad۰duip \ ~ m nooddoop; ...gedwónge  \ bn.bw noodgedwongen; ...hölp ~∂ v noodhulp; ...kèrk ~∂ v noodkerk; ...liejend lk~ bn  noodlijdend; ...oetgank lk~ ~ m nooduitgang;

...sjlachting \ v noodslachting; ...sjprunk ~ m noodsprong; ...waer \ o noodweer, hevig onweer, storm; ...weer ~* noodweer, aanwending van geweld ter noodzakelijke verdediging; ...zaak ~ v noodzaak

noat  \ v (noate-nuètsje) muzieknoot: kins doe noate leze ?

noate۰balk \ ~∂  m notenbalk; ...sjrief \ \ o notenschrift

noats \ bw nooit, nimmer

noe lk~ nu -1 bw op dit moment: noe of noats –2 tegenwoordig, thans: dat weurt noe neet miè gezag, syn: allewiel –3 tsw nou: wae deit dat noe? ies ’t dat noe?

noe-en-dan lk~\~ bw soms, nu en dan, af en toe, syn: avventoe

noeğğelaer kk\  [O/M] m zuigdoek, sabbeldoek

noeğğele kk\ [O/M] zw.ww op duimdoekje sabbelen, syn. zabbele, loetsje

noek lk~ v (nuuk-nuukske) vrouwenborst syn. mem, boorsj

noeke lk~ zw.ww [O] zogen, de borst geven

noekke           kk\ zw.ww dutten, knikkebollen,  soezen; syn: e hazesjläöpke houte

noezjuus ~\ bw zoëven, zojuist

nog \ bw nog

nöğğer \ bn snugger, pienter, levendig, gezond, welvarend (v.kind)

nöl ~ I nul -1 hoofdtelw nul (0) –2 v (nölle-nölke) het letterteken nul; II v waardeloos persoon; nietsnut, syn. nieksnötser, laegluiper nómmer \ [O/M] m (nómmersj-nummerke) nummer ; [J: nummer]

nómmere \ zw.ww nummeren, van ’n nummer voorzien

nón \ v (nónne-nunneke) non, kloosterzuster, begijn, syn. begien, zuuster

nóndedzju \\kk\ I –1 tsw (vloek) potjandorie, potverdorie, verdomme, syn: godmieljaar, godsallemechtig, godvergaefmiech, merd, nóndepie, nóndemieljaar, nóndedómme, nóndetónnaer, sakkerdju, verrèk, [J: sjit] –2 m kwajo­ngen, syn: verrèk­keling II m (nóndedzjuus-nóndedzjuke) vlinderdas, strikje

nónk ~ m (nónkes-nunkske) oom

nónnevot \ \ v in olie of vet gebakken strikvormig  gebakje, syn. sjtriek (vastenavond-gebak)

noon \ [O/M] m (g.mv) -1 noen, middag (als tijdstip 12 uur) –2 middagmaal

noorde ~* o noorden (windstreek/ -richting)

noorder۰breidde ~ \ v noorderbreedte; ...leech \ o noorderlicht; ...zón \ v noorderzon

noord۰hook ~ \ (Th.D) driehoekig dakdeel, wolfseind; ...oaste \ o noordoosten; ...piel lk\ m noordpijl; ...weste \ o noordwesten

noot ~ v (neut~-neutsje~) noot (boomvrucht)

nörges ~∂ bw nergens

nosie ~ v (g.mv) notie, besef, syn.bezej, [O: noosje]

noster \ [O] m rozenkrans (van pater noster:  vader onzer) (etym: bidsnoer, gemaakt van erwten)

nöt \bn (adj.) vies, vuil, smerig: dat ies nötte kal; dao hóng ‘ne nötten handdook (→ook: ónnöt) syn: voel, sjmerig

note۰boum ~~ m walnotenboom; ...kraker ~ m notenkraker; ...mesjaot \\ (ook: nootmesjaot) m stofn. nootmuskaat; ...sjtroek lk~ m hazelnotenstruik, hazelaar

notse –1 mv  nut, baten, voordeel, syn: perfiet –2 zw.ww baten, van nut zijn; dat zal diech neet notse

nötteriej [O/M] v vuiligheid; [J]: nöttigheid; syn. zjweineriej

nöttert \ m (mv.nötterte) viezerd, viespeuk; syn: ónnöt(tert

november \\\ m november, 11e maand v.h. jaar; ben: sjlachmaond

nuè \ [O/M] zw.ww.uitnodigen, verzoeken; [J: oetnuèdige]

ndig \ bn.bw nodig, vereist: dat mós doe nuèdig zèğğe! 

nujeling kk\ m nieuweling –1 nieuwkomer –2 voormalige categorie in de wielersport

nujerwèts kk\ \ bn.bw nieuwerwets, modern

nujigheid kk\ ~ v nieuwigheid, wat nieuw is: de nujigheid ies de vanaaf; syn. nuje:

numme ~ st.ww  (nump\-naom-genómme) nemen

nummerke \ o.vkw nummertje, plaatje of briefje met volgorde-nummer

nuuj kk\ bn.bw nieuw

nuujboe(w) kk\ lk~ m nieuwbouw, nieuw gebouwde huizen

nuujgebore \ ~*  [O/M] bn herboren

nuujjaor \\ m nieuwjaar

nuujjaorsj۰breef kk\ \ \ [O] m nieuwjaarsbrief (aan groot­ouders); ...daag ~ m nieuwjaarsdag; ...resepsie \\\ v nieuwjaarsreceptie; ...wunsj ~ v nieuwjaarswens

nuujleech kk\ \ o nieuwemaan

nuujsjièr kk\ \ [O/M] nieuwsgierigheid, weetlust; dat deit ze veur de nuujsjièr; [J: nuujsjièrigheid]

nuuj­sjrig kk\ \ bn.bw nieuwsgierig

nuujts kk\ o g.mv nieuws -1 voorwerp dat nieuw is –2 bericht dat onbekend was –3 uitzending, programma v. nieuwberichten v.d. media, journaal: iech houw ‘t nuujts opsjtoon

nuujts۰beriechte kk\ kk\ mv nieuwsberichten, syn. zjoernaal; ...blaad ~ o –1 nieuwsblad –2 (scherts.) vrouw die graag nieuwtjes rondvertelt, syn. klappej, gezèt; ...breef \ m nieuwsbrief­; ...lezer ~* m nieuwslezer

nuukke kk\ mv nukken, kuren, grillen; syn: kure