v 0.9

 

 

Riets, rats, roets,        

Flosse vaere, wiebelsjtoets.

Sjrievel, sjroevel, sjravel,

Dabbende puèt, piekkende sjnavel.

Tiervel, toervel, touver,                    

Toemel in de louver.                       

Sjpier, sjpar, sjpoor,                        

Maelder zeuk zie voor.                    

Blaedsje um, blaedsje tum,               

Blaedsjes um en tum.                     

Sjtekske hoag, sjtekske neer,

Sjtekske heen en weer.

Sjorre, sjarre, sjoere,  

Hie ins kieke, dao ins loere.                 

Zjwinke, zjwaeve, zjwart                     

Kralle-ouge, huubsje sjtart,                  

Piek, pok, pak,

Perink bie de nak.

Oet d’n drek ‘m riete

En in vetse biete.

Sjmoek, sjmak, sjmiek,

Sjtökskes doorgesjliek.

Die doon oze vogel deug,

Flötter sjrel va vreug.

Sjpietsmoes in de sjtiele graaf,

Door de rierank op en aaf.

Sjnuffel, sjnaffel, sjnoef

Beukeneutsje troef.

Nietsj gesjnap en fliets,

Häör aerdsje ingesjpriets.

Hazelwörm, mösj, foewien,

Egel, kroddel of ‘ne knien.

De natuur haet zoaväöl touver,                

Huèr ’t geriespel in de louver.

Lewie Pluijmen. 

Vallekebergs,

in Veldeke-tiedsjrief

‘Mosaiek’  2001