v 0.9

 

Artikelindex

We onderscheiden in dit woordenboek en in het hiervolgende overzicht vier groepen van werkwoordsvervoegingen. 

De opsomming van deze werkwoorden kan uiteraard niet volledig zijn. 

Er worden alleen de basisvormen van werkwoorden vermeld.

Samenstellingen en afleidingen daarvan hebben dezelfde vormen als het basiswerkwoord.

De kenmerken van elk van deze soorten vervoegingen, staan in de kop van elk overzicht, beknopt vermeld.

 

1. WERKWOORDEN ZWAKKE VERVOEGING (zw.ww):

In dit overzicht is de vervoeging afhankelijk van ’n open uitgang, danwel van de ingesloten enkele of dubbele medeklinker; om die reden staan ze in alfabetische volgorde van die open klinker of die ingesloten medeklinker; 

2-lettergrepige werkwoorden, waarbij de stam eindigt op twee medeklinkers (zoals walse, lke, boekse, peersje, zörge, kretse) worden zwak vervoegd.

Meer dan 2-lettergrepige werkwoorden (vaak de z.g.frequentatieven) worden eveneens regelmatig-zwak vervoegd (kleddere, loestere, sjprinkele, metsele).

 

2. WERKWOORDEN STERKE VERVOEGING (st.ww):

In dit overzicht is de vervoeging afhankelijk van de stamklinker gecombineerd met de eropvolgende medeklinker; om die reden en om het opzoeken te vergemakkelijken, staan in de linkerkolom die klinker/medeklinker-combinaties in alfabetische-lexicografische volgorde.

De vervoegingen van de 2e en 3e pers. enkel- en meervoud zijn in dit overzicht weggelaten, indien ze regelmatig worden vervoegd (2e pers e.v: stam + s; 2e pers. m.v: stam + t).

 

3. WERKWOORDEN ONREGELMATIGE ZWAKKE VERVOEGING (onr.zw.ww):

Dit overzicht bevat slechts enkele werkwoorden, respectievelijk met de ei- en ui-klinker

 

4. WERKWOORDEN ONREGELMATIGE STERKE VERVOEGING (onr.st.ww):

In dit overzicht staan de onregelmatig sterke en de ’ongestructureerde’ werkwoorden in alfabetische volgorde van de stamklinker/medeklinker-combinatie.

 

Toelichting op de kolommen:

In de eerste kolom staan vetgedrukt de kenmerkende klinker/medeklinkercombinaties in alfabetische volgorde.

In de tweede kolom staat vetgedrukt het dialectwoord (infinitief) en daaronder in cursief de infinitief in het Nederlands.

In de derde kolom staan onder elkaar respectievelijk de vormen van de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd (O.T.T).

In de vierde kolom staan de respectieve meervoudsvormen van de O.T.T.

In de vijfde kolom staan de respectieve enkelvoudsvormen van de onvoltooid verleden tijd (O.V.T).

In de zesde kolom staan de respectieve meervoudsvormen van de O.V.T.

In de laatste kolom staan (indien van toepassing) onder elkaar vermeld: 

-het voltooid deelwoord

-(eventueel) de gebiedende wijs: enkelvoud/meervoud

-(eventueel) het tegenwoordig deelwoord


Zwakke vervoeging

kenmerken:

  • geen klinkerverandering in de vervoegingen
  • in de OVT krijgen ze achter de stam de uitgang: –de  en in de 2e p.ev: -des
    OTT ev OTT mv OVT ev OVT mv  

 Klinker

Medeklinker

Infinitief \~

AN 

1e pers. iech

2e pers. doe

3e pers. hae/zie 

1e pers. veer

2e pers. geer

3e pers. zie 

1e pers. iech

2e pers. doe

3e pers. hae/zie 

1e pers. veer

2e pers. geer

3e pers. zie 

volt. deelw.

geb. ws ev / mv

tegenw. deelw.

ae

bae \

bidden

bae

baets

baet

bae

baet

bae

baede

baedes

baede

baede

baet

baede

gebaed

bae / baet

---

ao

rao \

raden

rao

raots

raot

rao

roat

rao

raode

raodes

raode

raode

raode

raode

gerao

--- / ---

---

driè \

draaien

driè

drièts

drièt

driè

drièt

driè

driède

drièdes

driède

driède

driède

driède

gedrièd

driè / drièt

---

nuè \

noden

nuè

nuèts

nuèt

nuè

nuèt

nuè

nuède

nuèdes

nuède

nuède

nuède

nuède

genuèd

--- / ---

--- 

 bb

sjtöbbe \

stoffen

sjtöb

sjtöbs

sjtöb

sjtöbbe

sjtöbt

sjtöbbe

sjtöbde

sjtöbdes

sjtöbde

sjtöbde

sjtöbde

sjtöbde

gesjtöb

sjtöb / sjtöbt

---

 dd wèdde \

 wèd

wèds

wèd

wèdde

wèd

wèdde

wèdde

wèddes

wèdde

wèdde

wèdde

wèdde

gewèd

wèd / wèd

---

g

zaege \

zagen

zaeg

zaegs

zaeg

zaege

zaegt

zaege

zaegde

zaegdes

zaegde

zaegde

zaegde

zaegde

gezaeg

--- / ---

---

j

duje \

duwen

 duuj

duujts

duujt

duje

duujt

duje

duujde

duujdes

duujde

duujde

duujde

duuje

geduujd

duuj / duujt

---